Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů
  Informační stránky a dokumentace projektu č. CZ.1.07/3.2.07/02.0072 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, byl zahájen 1. 1. 2011 a úspěšně zakončen po 2 letech trvání, 31. 12. 2012. V současné době, kterou je od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2017 doba udržitelnosti projektu, jsou realizovány rozličné vzdělávací semináře a kurzy. Ty jsou výstupem tvorby edukativního programu eAukční specialista a více informací o nich naleznete v záložce KURZY.

Společnost Sentinet s.r.o. se stala díky obdržení finanční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizátorem projektu zaměřeného na další vzdělávání v oblasti elektronického nákupu (e-aukcí) v návaznosti na potřeby Moravskoslezského kraje. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Realizaci projektu zajišťovali metodikem projektu, zpracovateli modulů 1-10 ke vzdělávacímu programu „eAukční specialista“ a samotnými lektory. Řízení projektu spadalo do sféry aktivit projektového týmu ve složení - projektový manažer, který zodpovídal za projekt jako celek, finanční manažerka, koordinátorka projektu, účetní, administrativní asistentka a specialista IT.

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu:CZ.1.07
Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:7.3
Číslo oblasti podpory:7.3.2
Název oblasti podpory:Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo výzvy:02
Název výzvy:Moravskoslezský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 3.2
Typ projektu:grantový
Kód prioritního tématu:72
Název prioritního tématu:Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Typ území:Město


Projekt

Název projektu:Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů
Zkrácený název projektu:Tvorba programu eAukce
Název projektu anglicky:Creation of training program eAuction specialist and travers training
Předpokládané datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Předpokládané ukončení projektu:31. 12. 2012
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:24
Rozpočet projektu celkem:2 178 072,32


Stručný obsah projektu:

Elektronizace výběrových řízení a e-aukce jako významný a účinný nástroj ke zvýšení jejich efektivnosti, vedoucí k ekonomickým úsporám podílejících se subjektů – fenomén posledního desetiletí. Nicméně informovanost, respektive znalosti o širokých možnostech využívání e-aukcí roste pomaleji, než-li konkrétní rozhodovatelé a realizátoři elektronických výběrových řízení vyžadují. V současné době neexistuje komplexní vzdělávací program elektronického nakupování. Využívání e-aukcí se nevyučuje systematicky ani na žádné z vysokých ani středních škol, ani v žádném školicím středisku. Tlak poptávky na zvýšení četnosti odborných vzdělávacích akcí, učebních materiálů, e-learningových programů a na výcvik vzdělavatelů s touto tématikou narůstá.

Cílem projektu je vytvoření komplexního vzdělávacího programu v oblasti elektronického nakupování (program „eAukční specialista) a další vzdělávaní lektorů ve sféře e-aukcí (kurz „Lektor eAukčního vyjednávání).

Vzniknou souhrnné výukové materiály a pomůcky (např. kniha „Firemní nákup a e-aukce“, videoklipy – instruktážní postupy, CD-ROM se zpracovanými výukovými materiály), jakož i realizace výuky, která bude probíhat s využitím multimédií (e-learning).

Vytvořen bude metodický tým, který postupně vypracuje nové metodické podklady, studijní materiály, manuály pro tvorbu e-learningu a tvorbu videoklipů. Budou provedeny evaulace učebních textů a programů.

Fáze projektu

 •        1. Tvorba vzdělávacího programu „eAukční specialista“ (Moduly 1-5).
 •        2. Pilotní kurzy vzdělávacího programu „eAukční specialista“.
 •        3. Vzdělávání lektorů v kurzech „Lektor eAukčního vyjednávání“.

Cílové skupiny projektu

 •        I.  účastníci pilotních kurzů /3 pilotní kurzy po 15 účastnících, tj. celkem 45 osob/
 •        II. účastníci kurzu pro lektory „Lektor eAukčního vyjednávání“ /2 kurzy po 8 lektorech,
             tj. celkem 16 osob/

Území vymezení projektu

Celkem bude do projektu v době jeho realizace (1. 1. 2011 - 31. 12. 2012) zapojeno 61 osob z obou cílových skupin, a to 100% z Moravskoslezského kraje (33% Bruntál, 67% Nový Jičín, Frýdek Místek, Karviná).

 •        • Pilotní kurz 1 – 15 účastníků z Bruntálu.
 •        • Pilotní kurz 2 – 15 účastníků z území Frýdek Místek, Nový Jičín, Karviná.
 •        • Pilotní kurz 3 – 15 účastníků z území Frýdek Místek, Nový Jičín, Karviná.
 •        • Kurz 1 “Lektor eAukčního vyjednávání” – 8 účastníků z Moravskoslezského kraje.
 •        • Kurz 2 “Lektor eAukčního vyjednávání” – 8 účastníků z Moravskoslezského kraje.

Projekt bude prezentován na příslušných městských a krajských úřadech nejen v MS kraji, ve zdravotnických zařízeních a také u komerčních klientů, kteří projevili zájem zúčastnit se projektu. Dále pak v rámci odborných konferencí a workshopů věnujícím se tématu elektronizaci výběrového řízení.

Informace ke stažení